Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Adres

ul. Rynek 6

38-460 Jedlicze

Telefon: 13 44 847 48

Fax: 13 44 847 53

e-mail: zeas@jedlicze.pl

www: http://zeasip.jedlicze.pl

Dyrektor: Marek Świdrak

 

Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego

Magdalena Terlecka – Marecka, radca prawny, pokój nr 3

tel. 13 44 847 48, zeasprawnik@jedlicze.pl

 

Dział Finansowo – Księgowo – Płacowy:

Anna Dyczak – główny księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 49, e-mail: zeasdyczak@jedlicze.pl

Monika Woźniak – starszy księgowy, pok. nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 50, e-mail: zeaswozniak@jedlicze.pl

Aneta Marć – księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 51, e-mail: zeasmarc@jedlicze.pl

Anna Helnarska – księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 51, e-mail: annahelnarska@jedlicze.pl

Magdalena Niepokój - księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 50, email: zeasniepokoj@jedlicze.pl

 

Dział Administracyjno – Organizacyjny

Halina Jarmakowicz – specjalista, pokój nr 1

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeasjarmakowicz@jedlicze.pl

Katarzyna Trybus – starszy referent, pokój nr 1

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeastrybus@jedlicze.pl

Katarzyna Wójcik – referent, pokój nr 1

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeaswojcik@jedlicze.pl

Dział Kadr, Projektów i Zamówień

Iwona Robótka –  Kierownik Działu Kadr, Projektów i Zamówień, pokój nr 2

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeasrobotka@jedlicze.pl

Wioletta Świdrak – specjalista, pokój nr 2

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeasswidrak@jedlicze.pl

Katarzyna Dyczak – Kozioł – specjalista, pokój nr 2,

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeasdyczakkoziol@jedlicze.pl

Katarzyna Cygan – referent, pokój nr 2

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeascygan@jedlicze.pl

 

 

Dział Gospodarczy

Piotr Kosiek – elektryk - konserwator (palacz c.o.)

Tomasz Karamon – elektryk - konserwator (palacz c.o.)

Marek Dunaj –  konserwator (palacz c.o.)

Tomasz Stanoch –  konserwator (palacz c.o.)

Paweł Kozioł –  konserwator (palacz c.o.)

Jan Peszko – konserwator


Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli prowadzony przez Gminę Jedlicze, 
z siedzibą w Jedliczu, zwany dalej „ZEASiP” działa na podstawie Uchwały nr XIII/75/95 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.
 
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: 
 1. Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
 2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce
 3. Szkoła Podstawowa w Długiem
 4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu
 5. Szkoła Podstawowa w Moderówce
 6. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi, który tworzą:
  a) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jaszczwi
  b) Przedszkole w Jaszczwi
 8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu, który tworzą:
  a) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  b) Przedszkole w Żarnowcu
 9. Samorządowe Przedszkole w Jedliczu
 10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
 11. Samorządowy Żłobek w Jedliczu
 
Cele i Zadania ZEASiP
Celem działania ZEASiP jest wspólna obsługa finansowo – księgowa, kadrowa, organizacyjno - administracyjna dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 
Do zadań ZEASiP należą:
 1. obsługa finansowo – księgowa,
 2. obsługa kadrowa,
 3. obsługa organizacyjno – administracyjna,
 4. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Do zadań ZEASiP  należą również zadania, w szczególności polegające na:
 1. przygotowywaniu projektów dokumentów związanych z ustalaniem planu sieci i granic obwodów szkół publicznych;
 2. przygotowywaniu projektów dokumentów w zakresie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
 3. przygotowywanie projektów rozwiązań organizacyjno-strukturalnych, w tym zasad, standardów i procedur działań organu prowadzącego w stosunku do jednostek obsługiwanych;
 4. współuczestniczeniu w prowadzeniu spraw wynikających z przepisów prawa, a dotyczących uzgodnień z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi i instytucjami nadzorczymi działającymi w sektorze oświaty;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań ZEASiP;
 6. współuczestniczenie w corocznym opracowywaniu projektów założeń do organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem zmian prawa oświatowego i lokalnych priorytetów, przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów ustalających organizację jednostek oświatowych na dany rok szkolny, obsługa aplikacji zbiorczego arkusza organizacyjnego;
 7. uczestniczeniu w prowadzeniu spraw związanych z organizacją nauczania indywidualnego, indywidualnego programu i toku nauki, rewalidacji, wczesnego wspomagania rozwoju i innych form pomocy pedagogicznej dla uczniów;
 8. przygotowywaniu dokumentacji związanej z przeniesieniem do innej szkoły nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz nakładaniem obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz powierzania funkcji kierowniczych;
 9. przygotowywaniu projektów opinii w sprawie dodatkowych godzin lekcyjnych;
 10. przygotowywaniu dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów do szkół i przedszkoli;
 11. przygotowywaniu dokumentacji związanej ze spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 12. monitorowaniu i prowadzeniu ewidencji spełniania obowiązku nauki;
 13. przygotowywaniu dokumentacji w zakresie kontrolowania spełniania obowiązku nauki oraz dokumentacji dotyczącej prowadzenia w tym zakresie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 14. współuczestniczeniu w prowadzeniu spraw związanych z zapewnieniem dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół z wyłączeniem dowozu uczniów niepełnosprawnych dowożonych w ramach konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 15. weryfikowaniu i opiniowaniu zgłaszanych potrzeb remontowych i inwestycyjnych w jednostkach obsługiwanych;
 16. monitoringu stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów jednostek obsługiwanych oraz gospodarowania mieniem, w tym analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez te jednostki;
 17. współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w zakresie planowania i realizacji remontów i inwestycji oraz analizowanie zaleceń instytucji zewnętrznych kontrolujących stan techniczny i warunki bezpieczeństwa w jednostkach obsługiwanych;
 18. monitorowaniu zgodności funkcjonowania jednostek obsługiwanych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, i bieżące przekazywanie informacji organowi prowadzącemu;
 19. pomocy kierownikom jednostek obsługiwanych w sprawach związanych z realizacją przez nich polityki kadrowej;
 20. prowadzeniu dokumentacji dotyczącej okresowej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, dodatków funkcyjnych oraz dodatków motywacyjnych zgodnie z regulaminem;
 21. wykonywaniu czynności administracyjnych związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych oraz powierzeniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej;
 22. wykonywaniu czynności administracyjnych związanych prowadzeniem postępowań związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Organu Prowadzącego, w tym analiza wniosków;
 23. przygotowywaniu wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, medali, nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i kuratora oświaty dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
 24. prowadzeniu spraw z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:
  a) przygotowywanie propozycji zasad i kierunków dofinansowania dokształcania,
  b) organizowanie szkoleń dla dyrektorów podległych placówek oświatowych;
 25. uczestniczeniu w wykonywaniu zadań związanych z postępowaniami dotyczącymi ubiegania się przez nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego w tym prowadzeniu postępowań egzaminacyjnych, analizie formalnej dokumentacji, obsłudze komisji egzaminacyjnych, konkursowych oraz innych postępowań wynikających z przepisów oświatowych i przepisów prawa pracy;
 26. przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych związanych z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego;
 27. przygotowywaniu projektów decyzji w sprawach odwołań od decyzji dotyczących nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;
 28. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy;
 29. przygotowywaniu dokumentów związanych z przyznawaniem nagród dla szczególnie uzdolnionych uczniów;
 30. uczestniczeniu w przygotowywaniu wniosków edukacyjnych aplikujących o środki unijne, rządowe oraz pochodzące z innych źródeł, prowadzenie, monitorowanie i rozliczanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków;
 31. współpracy z jednostkami obsługiwanymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł;
 32. prowadzeniu i koordynowaniu programów i kampanii społecznych na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania;
 33. przygotowywaniu wniosków o dodatkowe środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej, nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem;
 34. prowadzeniu ewidencji realizowanych projektów i programów społeczno-edukacyjnych;
 35. koordynowaniu spraw związanych z udzielaniem dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
 36. przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych, w tym prowadzenie ewidencji oraz prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem i cofaniem uprawnień szkoły publicznej;
 37. weryfikowaniu danych będących podstawą do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz przygotowywaniu korekty danych, analiza wydatków dokonanych  przez placówki oświatowe względem otrzymanej subwencji;
 38. analizie wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
 39. przygotowywaniu projektu planu dochodów i wydatków ZEASiP;
 40. sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością wykonania planów finansowych jednostek obsługiwanych, kontrola w zakresie planowania i zarządzania finansami w tych jednostkach;
 41. przygotowywaniu części opisowej projektów budżetów obsługiwanych jednostek oraz corocznej kalkulacji budżetów tych jednostek, w tym w zakresie rezerw celowych.
 42. naliczanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy, a niebędących ich mieszkańcami,
 43. naliczanie i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego,
 44. prowadzenie rozliczeń kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a będących mieszkańcami Gminy Jedlicze,
 45. analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kierowników obsługiwanych jednostek oświatowych.

Statut ZEASiP